Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Martyna Górecka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PUPPYMOUR Martyna Górecka, ul. Krakowska 141, 43-330 Hecznarowice (woj. śląskie), Polska, NIP: 5492455877, REGON: 383995919. Klienci mogą nawiązać kontakt z Administratorem Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@puppymour.com
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez PUPPYMOUR zgodnie  z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO) – przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów, w związku z którymi zostały zebrane.
 3. PUPPYMOUR przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
  1. wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności  w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wykonania ciążących na PUPPYMOUR obowiązków prawnych,  w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes PUPPYMOUR (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. W granicach wskazanych powyżej – PUPPYMOUR może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, PUPPYMOUR będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne –  z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne PUPPYMOUR do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie, gdy PUPPYMOUR będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
 7. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza  w przypadku, gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.