MÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty

MOJE ULUBIONE

Lista jest pusta

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.puppymour.com

Szanując Twoje prawo do prywatności, Jerzy Koczur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa Vedo Jerzy Koczur, adres: 32-650 Kęty ul. Smoliki 2H, wpisaną do CEiDG przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki, NIP 5470128817, REGON 70338240, będący administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.puppymour.com (dalej: „Serwis”), stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Serwisu z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przestrzegając prawa do ochrony prywatności, gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze Serwisu, że udostępnione nam dane będą właściwie chronione. Jednocześnie, szanując Twoje prawo do ochrony prywatności, przekazujemy poniżej szczegółowe informacje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Obowiązek podania tych informacji został przewidziany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jerzy Koczur, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa Vedo Jerzy Koczur, adres: 32-650 Kęty ul. Smoliki 2H, posiadającego nr NIP 5470128817 (dalej: „Administrator”) dane kontaktowe: telefon +48 664 935 795, e-mail:puppymour@gmail.com.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) wykonanie umowy (sprzedaż produktów, założenie konta w sklepie internetowym, umożliwienie korzystania z Serwisu), wypełnianie obowiązków wskazanych w przepisach prawnych, w szczególności przepisach podatkowych oraz inne cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym marketing bezpośredni. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, e-mail, adres, numer telefonu.
b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)
w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów
Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze
Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów
płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku
z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez
Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup
z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu
weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2, Pani/Pana
dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych osobowych są:

 • niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (przewidzianych w szczególności w ustawach podatkowych, Ordynacji Podatkowej w zakresie przechowywania dokumentacji) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (prowadzenie analityki zamówień oraz planowania biznesowego, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, marketing bezpośredni produktów i usług własnych) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Odbiorcy danych osobowych – podmioty, którym możemy przekazać Twoje dane osobowe

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • podmioty świadczące obsługę księgową,
 • podmioty świadczące usługi informatyczne i ostingowi,
 • firmy kurierskie,
 • operatorzy płatności internetowych, dostawcy usług płatniczych,
 • podmioty świadczące obsługę prawną i windykacyjną,
 • inne podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy oraz podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, prowadzenia analityki zamówień, planowania biznesowego, utrzymywania kontaktów oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, liczony od ustania relacji. Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 1. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy (realizacji zamówienia, założenia konta w Serwisie).

W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Administrator wdrożył odpowiednie procedury, w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych, celem zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem oraz zapewnienia należytego stopnia ich ochrony. Administrator stosuje sposoby techniczne i organizacyjne, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem.

Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Zasady wykorzystania plików Cookies, w tym możliwości zablokowania ich zapisywania, zostały opisane w Polityce Cookies.

 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia
umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne,
jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze
Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania
Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży
towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest
warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia
działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą
i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest
wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank
na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez
Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności
zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami
podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej
pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w
związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez
Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia
obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep
internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku
modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu
realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.


Wymiana i zwrot

Zakupiony produkt można zwrócić w ciągu 14 dni od daty jego doręczenia bez podania przyczyny


Dostawa

Z uwagi na fakt, iż wszystkie nasze produkty szyjemy ręcznie na Państwa indywidualne zamówienie czas oczekiwania wynosi 6 - 10 dni roboczych


Płatności

Bezpieczeństwo transakcji zapewnia firma iMoje, która daje możliwość płatności Blikiem oraz późniejszej płatności Twisto.

Znajdź nas w social media

Będziemy w stałym kontakcie

Newsletter

Jako pierwszy otrzymuj informacje o promocjach i konkursach!